Get Adobe Flash player

 • txtabout2-01-01-01.png
 • 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg

 

 • ทางห้างจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อทำการประเมินปัญหาต่าง ๆ และวางแผนงานในการเข้าทำบริการ ประกอบกับการเสนอราคาให้กับทางลูกค้า
 • หลังจากตกลงราคากับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางห้างฯ จะขอนัดเข้าทำบริการให้ภายใน 3 วัน หรือตามที่ลูกค้าสะดวก และความเหมาะสม ของสถานที่นั้น ๆ
 • การเข้าทำบริการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ จะทำการบันทึกรายงาน ตามแบบฟอร์มที่ห้างฯ เตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทุกครั้งที่เข้ามาทำบริการได้ทำอะไรไปบ้าง
 • ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อย หรือยังมีปัญหาแมลงต่าง ๆ และปลวก หรือตามข้อตกลงในสัญญาเข้ารบกวนสร้างความเสียหายให้กับทางผู้ว่าจ้างทางห้างฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาให้ โดยการอัดฉีดเพิ่มตามปัญหาให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ระหว่างอยู่ในสัญญาจ้างกำจัดปลวกหรือแมลงต่างๆภายใน 3 วัน หลังจากทางห้างฯ ได้รับแจ้ง
 • การใช้สารเคมีกำจัดแมลงนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสารเคมีทุกๆ 3เดือนเพื่อป้องกันแมลงดื้อยาหรือตามความเหมาะสมในสถานที่นั้น ๆ
 • ทางห้างฯ จะทำการออกสัญญาจ้างให้กับลูกค้าทุกครั้ง เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานตามที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันทุกครั้ง